Kreatinkináza

Princip testu: fotometrické stanovení, enzym CK katalyzuje reverzibilní přenos fosfátové skupiny na adenosin difosfát za vzniku kreatinu a adenosin trifosfátu. Vzniklý ATP reaguje s D-glukózou za katalýzy hexokinázy, vzniká ADP a glukóza-6-fosfát. Glukóza-6-fosfát je oxidována glukózou-6-fosfát dehydrogenázou (G6P-DH) se současnou redukcí koenzymu NADP za vzniku NADPH a 6-fosfoglukonátu. Změna absorbance při 340 nm vlivem tvorby NADPH je úměrná aktivitě CK ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62 mg/l, bilirubin > 20 mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: význam pro energetický metabolismus svalu, několik izoenzymů.

↑ poškození kosterní svaloviny, opakované i.m. aplikace, hypotyreóza, poruchy činnosti CNS, poškození myokardu, extrémní fyzická námaha.