Laktátdehydrogenáza

Princip testu: fotometrické stanovení, změna absorbance substrátu při 340nm je přímo úměrná aktivitě enzymu.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA).

Stabilita: 3 dny při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemoglobin > 12,5 g/dl, askorbát > 62 mg/l, bilirubin > 20 mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: laktátdehydrogenáza je cytoplazmatický enzym, katalyzující reverzibilní oxidaci L‑laktátu na pyruvát.

↑ onemocnění myokardu, poškození jater, krevní choroby, šok, onemocnění ledvin.